Lou Stoumen ORDINARY MIRACLES

LS 233.1
Lou Stoumen
Statue of Liberty
1939
Vintage Gelatin Silver Print

9 3/8 x 7