Lou Stoumen ORDINARY MIRACLES

LS 496
Lou Stoumen
Voodoo Dolls, Haiti
1942
Vintage Gelatin Silver Print

6 15/16 x 7 1/16